ul. Ks. Pr. St. Słonki 54, 34-300 Żywiec

pl en de

+48 33 861 02 40

Zaproszenie do składania ofert na realizację prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania elementów systemu poprawiającego bezpieczeństwo eksploatacji przejazdów kolejowych

zakresie opracowania elementów systemu poprawiającego bezpieczeństwo eksploatacji przejazdów kolejowych

Numer zapytania ofertowego:

2020/01

Termin składania ofert:

do dnia 29.07.2020 do godziny 12:00.

Nazwa zamawiającego

ELMONTAŻ Sp. z o.o.

Ul. Ks. Pr St. Słonki 54

34-300 Żywiec

Miejsce i sposób składania ofert

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie można składać
  1. na adres korespondencyjny zamawiającego: ELMONTAŻ Sp. z o.o.
   ul. Ks. Pr St. Słonki 54, 34-300 Żywiec
  2. e-mailem na adres: oferty@elmontaz.pl
 2. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Izydor

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Kod CPV

73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac badawczo-rozwojowych wskazanych w załączniku nr 1 do zapytania w zakresie:

 1. realizacje prac B+R w zakresie opracowania elementów systemu monitorowania oraz rejestracji danych;
 2. realizacje prac B+R w zakresie opracowania elementów systemu przechowywania oraz przetwarzania danych;
 3. realizacji prac przedwdrożeniowych.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga, aby Zamówienie było zrealizowane zgodnie z harmonogramem przedstawionym w załączniku nr 1 do zapytania.

Warunki umowy

 1. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
 2. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 5. Realizacja zamówienia nastąpi w przypadku udzielenia Wnioskodawcy dofinansowania
  z budżetu Unii Europejskiej.
 6. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
 7. Termin ważności oferty – 30 dni liczone od daty upływu terminu składania ofert.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Oferentami

 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego najpóźniej do dnia 28.07.2020 r. do godz. 15:00. Zapytania należy składać
  1. na adres korespondencyjny zamawiającego: ELMONTAŻ Sp. z o.o.
   ul. Ks. Pr St. Słonki 54, 34-300 Żywiec
  2. e-mailem na adres: oferty@elmontaz.pl

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień.

 1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie dodatkowych treści w zakresie zakresu prac wpłynął
  po upływie powyższego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które spełniają wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o kryterium cenowe
i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.).

 

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej x 100% = liczba punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższa ocenę końcową.

 

Realizacja projektu

Zapytanie ofertowe związane jest z planowanym uczestnictwem Zamawiającego jako Wnioskodawcy w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój.

załącznik