ul. Ks. Pr. St. Słonki 54, 34-300 Żywiec

pl en de

+48 33 861 02 40

ZAPYTANIE OFERTOWE NR: 06/2020

 

DOTYCZY PROJEKTU:

Tytuł projektu: System monitoringu i analizy zdarzeń pozwalający na podniesienie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych kategorii D, a także identyfikujący przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

Numer wniosku: POIR.04.01.04-00-0048/20

 

ZAMAWIAJĄCY:

ELMONTAŻ Sp. z o.o.

ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 54

34-300 Żywiec

REGON – 072826959

NIP – 5532252006

DATA UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 18.09.2020 r.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wynajem powierzchni do prowadzenia badań oraz prac B+R

 

KOD CPV:

70130000-1 – Wynajem nieruchomości stanowiących własność

 

 1. WYMAGANIA I OPIS ZAMÓWIENIA

Okres realizacji zamówienia: 01.10.2020 – 31.07.2023

Nieruchomość (droga) wykorzystana będzie do wykonania prototypu podsystemu monitorowania i rejestracji zdarzeń w celu prowadzenia badań w zakresie zbędnym do wykonania działań zaplanowanych w projekcie. Nieruchomość musi spełniać następujące minimalne wymagania (nie gorsze niż):

 • nieruchomość – droga asfaltowa z możliwością jej zamknięcia i wyłączenia z ruchu,
 • powierzchnia nieruchomości nie mniejsza niż 497 m2, o wymiarach minimalnych: szerokość nie mniej niż 7,20 m, długość nie mniej niż 69 m,  
 • teren nieruchomości powinien być monitorowany przez 24h,
 • aktywny dostęp (podłączenie) do mediów: woda, energia elektryczna o mocy nie mniejszej niż 2 kW
 • nieruchomość umożliwia przejazd pojazdów różnego typu (np. samochody ciężarowe z przyczepami).

 

Wymagania dodatkowe:

 • Wykonawca jest właścicielem nieruchomości na cały czas wskazanego okresu realizacji zamówienia,
 • Wykonawca wyrazi zgodę na instalację na terenie nieruchomości urządzeń niezbędnych do wykonania zaplanowanych prac w projekcie,
 • Wykonawca przedstawi do oferty mapę nieruchomości z numerem ewidencyjnym nieruchomości.

 

Wszytskie wymagania powinny być spełnione na dzień 01.10.2020 r.

 

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Wykonawca jest właścicielem nieruchomości (na czas wskazanego terminu realizacji zamówienia) oraz wyraża zgodę na instalację na terenie nieruchomości urządzeń niezbędnych do wykonania zaplanowanych prac w projekcie.

2. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień względem wykonywania wskazanego przedmiotu zamówienia.

3. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe albo osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym bądź osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzaniem wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 

Wykonawca potwierdzi spełnianie ww. warunków poprzez złożenie odpowiednich oświadczeń.

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 1. Ostateczny termin składania ofert: 25.09.2020 r.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: www.elmontaz.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 1. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
 1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.
 2. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie można składać:
  1. za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście do siedziby firmy zamawiającego: ELMONTAŻ Sp. z o.o., ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 54, 34-300 Żywiec;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailem: safecross@elmontaz.pl.

Z dopiskiem (na kopercie; w przypadku poczty elektronicznej - z tytułem)

„OFERTA NA WYNAJEM POWIERZCHNI DO PROWADZENIA BADAŃ ORAZ PRAC B+R”

 1. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.
 2. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Dariusz Izydor - tel. kom.: 882-116-808, e-mail: safecross@elmontaz.pl.
 3. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego najpóźniej do dnia 24.09.2020 r.  Zapytania o wyjaśnienia należy składać
  1. za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście do siedziby firmy zamawiającego: ELMONTAŻ Sp. z o.o., ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 54, 34-300 Żywiec;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailem: safecross@elmontaz.pl.
 4. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień. Jeżeli zapytanie o wyjaśnienie treści zamówienia wpłynął po upływie powyższego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 5. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:
 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
  1. Cena – 90% wagi oceny
  2. Odległość drogowa od Zamawiajacego – 10% wagi oceny
 2. Zasady wyliczania kryterium punktowego:
  1. Dla ceny najmu: najniższa oferowana cena najmu = 90 pkt, wyliczenie ilości punktów dla każdej z ofert: cena najniższa/cena oferowana * 90 pkt.
  2. Odległość drogowa od Zamawiajacego: odległość do 40 km – 10 pkt., do 60 km – 5 pkt., do 100 km – 1 pkt., powyżej 100 km – 0 pkt. 
 3. Miejsce siedziby Zamawiajacego: ELMONTAŻ Sp. z o.o., Ul. ks. Prałata Stanisława Słonki 54, 34-300 Żywiec.
 4. Najkorzystniejszą ofertę będzie stanowić oferta z najwyższą ilością punktów.

 

 

 1. WARUNKI POSTĘPOWANIA:
 1. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
 2. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 5. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
 6. Termin ważności oferty – 30 dni liczone od daty upływu terminu składania ofert.

 

 

 1. WYKLUCZENIA:

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe albo osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym bądź osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzaniem wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
   w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 1. ZAWARCIE UMOWY:
    1. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 7 dni roboczych od daty przesłania wzoru umowy.
    2. Jeżeli Wykonawca będzie się uchylał od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośródód pozostałych ofert.
    3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z poniższymi zasadami.
 1. Zmiana termin realizacji zamówienia w przypadku:
 • wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 • gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem.
 1. Zmiany ogólne ze względu na:
 • zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, 
 • wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 
 • na zmiany, które będą następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji Pośredniczącej, która przyznała środki na dofinansowanie projektu,
 • zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Dostawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Dostawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.  
    1. Zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 1. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY:
 1. Formularz ofertowy (załącznik 1)
 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (załącznik 2).

Mapa nieruchomości wraz z numerem ewidencyjnym nieruchomości.

 

Załącznik 1 

Załącznik 2