ul. Ks. Pr. St. Słonki 54, 34-300 Żywiec

pl en de

+48 33 861 02 40

Klauzula informacyjna

ZWIĄZANA Z PROCESEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE ELMONTAŻ SP. Z O.O.

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych:

 • Firmy: ELMONTAŻ Sp. z o.o.
 • Kod: 34-300, Miejscowość: Żywiec
 • Ulica: Księdza Prałata Stanisława Słonki 54
 • Telefon: +48 33 861-02-40 / 861-02-41
 • E-mail: biuro@elmontaz.pl

Informujemy, iż:

 1. Wyznaczono Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych w firmie: ELMONTAŻ Sp. z o.o.
  • telefon kontaktowy: 882 052 949,
  • e-mail kontaktowy: iod@elmontaz.pl,
  • miejsce kontaktu bezpośredniego: siedziba firmy ELMONTAŻ Sp. z o.o.;

 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą,
   podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  • wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami,
   podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  • wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi,
   podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy ELMONTAŻ Sp. z o.o., a w szczególności
   • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
   • prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji
  • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 3. Pani/Pana dane zostały pozyskane:
  • w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym/usługowym/produkcyjnym;
  • ze źródeł publicznie dostępnych;

   i obejmują:

   • imię i nazwisko;
   • nazwę firmy;
   • dane teleadresowe;
   • informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej;

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
  • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy ELMONTAŻ Sp. z o.o.;
  • podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy ELMONTAŻ Sp. z o.o.;
  • instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;
  • właściciele sieci i infrastruktury oraz przedsiębiorcy wykonujący usługi budowlane i projektowe na rzecz firmy Elmontaż Sp. z o. o.

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej


 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóty, dopóki nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa
  w punkcie b) niniejszej klauzuli informacyjnej;

Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony.