ul. Ks. Pr. St. Słonki 54, 34-300 Żywiec

pl en de

+48 33 861 02 40

Zapytanie ofertowe nr 02/2020

Zakup i dostawa routerów wraz z koncentratorem GSM

ZAPYTANIE OFERTOWE NR: 02/2020

 

DOTYCZY PROJEKTU:

Tytuł projektu: System monitoringu i analizy zdarzeń pozwalający na podniesienie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych kategorii D, a także identyfikujący przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

Numer wniosku: POIR.04.01.04-00-0048/20

 

ZAMAWIAJĄCY:

ELMONTAŻ Sp. z o.o.

ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 54

34-300 Żywiec

REGON – 072826959

NIP – 5532252006

DATA UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 03.09.2020 r.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zakup i dostawa routerów wraz z koncentratorem GSM

 

KOD CPV:

32413100-2 - Rutery sieciowe

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

32260000-3 - Urządzenia do przesyłu danych

 

 1. WYMAGANIA I OPIS ZAMÓWIENIA

Okres realizacji zamówienia: 14.09.2020 – 31.03.2021

Zakup i dostawa urządzeń spełniających parametry:

 • Routery (3 kpl.) wraz z koncentratorem GSM (1 kpl.)

Parametry urządzenia:

 • Wszystkie routery muszą posiadać możliwość zasilania 12VDC lub PoE
 • Temperatura pracy routerów od -40 do +65 st. C
 • Wszystkie routery powinny pracować we wszystkich częstotliwościach GSM używanych w Polsce od 800 do 2600 MHz w technologii LTE-A kategorii min. 6 (Cat. 6)
 • Routery 2 modemowe pracujące w technologii LTE-Advanced z możliwością sumowania przepustowości wszystkich aktywnych połączeń WAN (LTE-A oraz połączenia WAN Ethernet) w taki sposób aby dla sesji strumienia video dostępna była przepustowość sumaryczna – nie mniej niż 80% sumy przepustowości pracujących aktywnych połączeń WAN
 • Routery GSM muszą zestawiać połączenie VPN do koncentratora w taki sposób aby pojedyncza sesja (strumień video) nie ulegała zerwaniu dopóki przynajmniej jedno połączenia WAN jest zestawione i aktywne
 • Routery GSM muszą mieć możliwość zestawienia automatycznie połączenia VPN do koncentratora bez konieczności używania stałych publicznych adresów IP na tych routerach oraz bez pośrednictwa serwerów pośredniczących typu DynDNS.
 • Routery GSM muszą mieć możliwość zestawienia połączenia VPN w warstwie L2 oraz L3 OSI (do wyboru) do koncentratora VPN.
 • Routery GSM powinny występować w wersjach 1,2,4 i więcej modemowych tego samego producenta, zarządzane z tego samego co koncentrator systemu zarządzania chmurowego.
 • Routery powinny na bieżąco udostępniać informację o bieżącej sile sygnału od każdego z operatorów GSM oraz o przepustowości podłączonych łącz kablowych.
 • Routery 1,2 i 4 modemowe muszą być dostępne w wersji wewnętrznej być przystosowane do pracy w temperaturach od -45 st. c do +65 st. C, oraz w wersji obudowy IP 67 do pracy na zewnątrz.
 • Routery GSM muszą posiadać możliwość podłączenia anten zewnętrznych na złączach typu N lub SMA.
 • Routery muszą posiadać certyfikaty CE oraz certyfikaty odporności na wstrząsy EN 61373: 2010.
 • Koncentrator musi współpracować z wszystkimi typami (1,2,4 i więcej modemowymi) producenta oferowanych routerów.
 • Każdy komplet routerów składa się z routera 1-modemowego, 2-modemowego oraz zestawu koniecznych do zainstalowania anten.

 

Okres gwarancji wszystkich urządzeń: 24 miesiące.

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy urządzenia do siedziby Zamawiającego.

 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, spełniające minimalne parametry jakościowe oraz funkcjonalno-użytkowe wskazane w/w zakresie.

 

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia a także dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ponadto, posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień względem wykonywania wskazanego przedmiotu zamówienia.

2. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe albo osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym bądź osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzaniem wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 

Wykonawca potwierdzi spełnianie ww. warunków poprzez złożenie oświadczenia.

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE:
 1. Ostateczny termin składania ofert: 10.09.2020 r.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: www.elmontaz.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 1. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
 1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.
 2. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie można składać:
  1. za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście do siedziby firmy zamawiającego: ELMONTAŻ Sp. z o.o., ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 54, 34-300 Żywiec;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailem: safecross@elmontaz.pl.

Z dopiskiem (na kopercie; w przypadku poczty elektronicznej - z tytułem)

„OFERTA NA ZAKUP I DOSTAWĘ ROUTERÓW WRAZ Z KONCENTRATOREM GSM”

 1. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.
 2. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Dariusz Izydor - tel. kom.: 882-116-808, e-mail: dizydor@elmontaz.pl.
 3. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego najpóźniej do dnia 08.09.2020 r.  Zapytania o wyjaśnienia należy składać
  1. za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście do siedziby firmy zamawiającego: ELMONTAŻ Sp. z o.o., ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 54, 34-300 Żywiec;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailem: dizydor@elmontaz.pl.
 4. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień. Jeżeli zapytanie o wyjaśnienie treści zamówienia wpłynął po upływie powyższego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 5. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

 

 1. OCENA OFERT:
 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
  1. Cena – 100% wagi oceny
 2. Zasady wyliczania kryterium punktowego: najniższa oferowana cena realizacji zamówienia = 100 pkt, wyliczenie ilości punktów dla każdej z ofert: cena najniższa/cena oferowana * 100 pkt.
 3. Miejsce realizacji zamówienia: ELMONTAŻ Sp. z o.o., Ul. ks. Prałata Stanisława Słonki 54, 34-300 Żywiec.
 4. Najkorzystniejszą ofertę będzie stanowić oferta z najwyższą ilością punktów.

 

 

 1. WARUNKI POSTĘPOWANIA:
 1. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
 2. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 5. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
 6. Termin ważności oferty – 30 dni liczone od daty upływu terminu składania ofert.

 

 1. WYKLUCZENIA:

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe albo osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym bądź osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzaniem wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
   w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. WARUNKI ZMIANY UMOWY:
    1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z poniższymi zasadami.
 1. Zmiana termin realizacji zamówienia w przypadku:
 • wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 • gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem.
 1. Zmiany ogólne ze względu na:
 • zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu u mowy, 
 • wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 
 • zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Dostawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Dostawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.  
    1. Zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 1. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY:
 1. Formularz ofertowy (załącznik 1)
 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (załącznik 2).
 3. Karta techniczna oferowanego produktu (dla każdego produktu).

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1.

Załącznik 2.